Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 06/07/2020 ο διαγωνισμός που υλοποίησε η Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων προκειμένου να αναδειχθεί ο ανάδοχος που αναλαμβάνει τις εργασίες καθαιρέσεων, αποκομιδής και τοποθέτησης περίφραξης σε οκτώ ακίνητα-οικόπεδα ιδιοκτησίας της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων, τα οποία βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη μελέτη και τις ΕΕΔΜΚ που έχουν εκδοθεί για το συγκεκριμένο έργο, προγραμματίζονται οι εξής εργασίες:

– Εκσκαφή χαλαρών εδαφών

– Εκθάμνωση εδάφους

– Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων

– Κατεδάφιση τοιχίων από σκυρόδεμα, τεμαχισμό, φορτοεκφόρτωση και αποκομιδή των προϊόντων κατεδαφίσεων.

– Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Μικτά απόβλητα καθαιρέσεων

– Σήμανση κορυφών οικοπέδου για την κατασκευή περίφραξης

– Κατασκευή περίφραξης που θα υλοποιηθεί από πασσάλους και συρµατόπλεγµα.

Οι παραπάνω εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα κι αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του έτους.

Υλοποιούνται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων για την προστασία κι  αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας της, προς όφελος του συνόλου των πολιτών της Θεσσαλονίκης και την αναβάθμιση των περιοχών όπου βρίσκονται τα παρακάτω οικόπεδα.

ey=1.jpg

ey-2.jpg

ey-3.jpg

ey-4.jpg

ey-5.jpg

Πηγή: thestival.gr